Wolontariusze 2016


Warunki zostania wolontariuszem.

Wypełnienie ankiety wersja docx wersja pdf w miarę możliwości prosimy o wypełnianie ankiety komputerowo, a następnie wydrukowanie jej i dostarczenie do Sztabu. Ankieta musi być podpisana przez wolontariusza, w przypadku osoby niepełnoletniej (w dniu składania ankiety) podpis musi również złożyć opiekun prawny.

Zdjęcie typu legitymacyjnego (format jpg, minimalny rozmiar 800 x 600 pikseli), w przypadku nieposiadania zdjęcia w formie elektronicznej, zdjęcie wykonamy na miejscu w Sztabie.

Osoby poniżej 16 roku życia, mogą się zgłaszać tylko i wyłącznie z osobą pełnoletnią która będzie razem z nią kwestowała i bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną.


 

Regulamin Wolontariusza 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

1. Podczas Finału kwestować może każdy, kto posiada identyfikator zbiórki publicznej 24. Finału WOŚP i puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

2. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w dniu wyznaczonym przez Fundację i nazwanym 24. Finałem WOŚP, który odbędzie się 10 stycznia 2016r. w godz. 00:00 – 24:00. Aby otrzymać identyfikator osoba zgłaszająca się do sztabu jako wolontariusz zobowiązana jest m.in.: podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres e-mail poprzez który można się z nią kontaktować, a także złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach wewnętrznych-statystycznych. W przypadku osób niepełnoletnich Oświadczenie Wolontariusza musi podpisać także opiekun prawny.

3. Prowadzenie zbiórki pieniężnej przez Wolontariusza do puszki kwestarskiej w innym terminie możliwe jest tylko w ramach Imprezy Zamkniętej 24. Finału WOŚP organizowanej przez Sztab, który otrzymał zgodę na organizację takiej imprezy.

4. Każdy wolontariusz zbiera pieniądze tylko w rejonie działania Sztabu, od którego otrzymał identyfikator i puszkę kwestarską.

5. Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast, miasteczek i wsi – nie kwestuje „pukając do drzwi”.

6. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, kwestują w towarzystwie osoby pełnoletniej za zgodą Szefa Sztabu.

7. Wolontariusz powinien dbać o nie uszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.

8. Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.

9. Wolontariusz zdaje oryginalną zaplombowaną puszkę w miejscu i według zasad określonych przez Sztab, od którego otrzymał identyfikator i puszkę kwestarską.

10. Wolontariusz otrzymuje dokument „rozliczenia-podziękowania” od Sztabu po zdaniu puszki kwestarskiej i przeliczeniu jej zawartości oraz kwituje w Sztabie własnym podpisem wysokość kwoty zebranej przez siebie na zbiorczym zestawieniu Sztabu „Rozliczenie Wolontariuszy”.

11. Do Sztabu zostaną przesłane blankiety rozliczeń-podziękowań wolontariuszy, Szef Sztabu zobowiązany jest przekazać je wolontariuszom. Podziękowanie jest dowodem, że dana osoba kwestowała podczas Finału, w związku z czym Fundacja nie wystawia osobnych zaświadczeń potwierdzających iż dana osoba była wolontariuszem.

12. Dopuszczalna jest wymiana w ciągu trwającej zbiórki wolontariuszowi zapełnionej puszki na nową pustą w lokalnym sztabie. Należy zadbać o to, by nowa puszka została także opatrzona numerem identyfikatora wolontariusza.

13. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.

14. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim wolontariuszem całkowicie odpowiada za swe czyny.

15. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.